הוספת כיתות מצוינות בחטיבות הביניים בבאר שבע

באר שבע תגדיל את שיעור התלמידים המגיעים להישגים גבוהים מ-22% ל-40%