אירוע אירוח שותפים

אירוע עבור מקבלי מענקים ושותפים בנושא הוראה איכותית במקצועות מדעים ומתמטיקה בתיכון