היוועצות עם מורי מתמטיקה מובילים בנושא מבחני פיזה

דו"ח של מורים מנוסים למתמטיקה על הלימה בין תכניות הלימודים של חטיבות הביניים ובתי הספר העל-יסודיים ובין מדדי הביצוע של מבחן פיזה